Algemene leveringsvoorwaarden Movers ‘n Shakers

Gedeponeerd onder nummer: 68879792 bij de Kamer van Koophandel ‘s-Hertogenbosch

Artikel 1 Definities

 1. In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder de navolgende termen (zowel in enkel- als meervoud): Afleveradres: De woonplaats, het magazijn of andere opslaglocatie waar Movers ‘n Shakers B.V. krachtens de overeenkomst de te leveren Producten zal afleveren. Afleverdatum: De dag (en het tijdstip) waarop de Producten in beginsel afgeleverd worden aan het Afleveradres. Aflevering vindt plaats op het moment dat Movers ‘n Shakers B.V. feitelijke zeggenschap over de Producten overdraagt aan Afnemer. Onder dit laatste wordt mede verstaan het moment waarop de Producten het transportmiddel verlaten waarop zij naar Afnemer zijn vervoerd. Afleveringsbon: Het document dat aan Afnemer wordt verstrekt op de Afleveringsdatum. Afnemer: De wederpartij van Movers ‘n Shakers B.V. bij een overeenkomst. Movers ‘n Shakers: Movers ‘n Shakers B.V. statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudend te (1013 BG) Amsterdam aan de Nieuwe Hemweg 2. Contract: De schriftelijke weergave van de tussen Movers ‘n Shakers B.V. en Afnemer gesloten overeenkomst waaronder in de genoemde volgorde wordt verstaan: de ondertekende Offerte, bij ontbreken daarvan: de Factuur, bij ontbreken daarvan: de Afleveringsbon. Identificatiemiddelen: Alle aanduidingen (zoals barcodes, tags, etiketten) die op of aan de Producten of de verpakking daarvan zijn gehecht waarmee Movers ‘n Shakers B.V. door haar geleverde Producten kan identificeren. Offerte: Een schriftelijk door Movers ‘n Shakers B.V. aan Afnemer voorgelegd aanbod voor de levering van Producten. Producten: De door Movers ‘n Shakers B.V. vervaardigde of ingekochte producten die bestemd zijn voor verkoop aan Afnemer. Transportmateriaal: Voorwerpen die bestemd zijn om meerdere keren gebruikt te worden voor het vervoer van Producten, zoals bakken, kratten, rekken e.d.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. De Algemene Voorwaarden zijn – met uitsluiting van andere voorwaarden – van toepassing op ieder aanbod, iedere Offerte of overeenkomst en iedere vorm van communicatie tussen Movers ‘n Shakers B.V. en Afnemer.
 2. Van deze Algemene Voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken. Behoudens bepalingen van dwingend recht blijven wettelijke bepalingen die van deze Algemene Voorwaarden afwijken buiten toepassing. Movers ‘n Shakers B.V. is steeds bevoegd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen, welke wijzigingen ook ten aanzien van Afnemer gelden nadat deze aan hem zijn medegedeeld.

Artikel 3 Aanbiedingen, prijsnoteringen en bestellingen

 1. Alle door Movers ‘n Shakers B.V. uitgebrachte aanbiedingen en Offertes zijn vrijblijvend. In de aanbieding, Offerte, prijslijst en reclame vermelde druk- of schrijffouten kunnen nimmer aanleiding zijn tot enige reclame. Aanbiedingen en Offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.
 2. Omdat o.a groente-, zuivel-, vlees- en graanproducten dagelijks aan prijsfluctuaties onderhevig zijn, is Movers ‘n Shakers B.V. gerechtigd prijswijzigingen van meer dan 5% door te berekenen, indien zich tussen het moment van tot stand komen van de overeenkomst en levering prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld wisselkoersen, lonen, grondstoffen of verpakkingsmateriaal;
 3. Tenzij anders vermeld zijn de door Movers ‘n Shakers B.V. opgegeven prijzen:
  a) In Euro’s
  b) Gebaseerd op levering aan Afleveradres, mits dit Afleveradres zonder extra kosten voor Movers ‘n
  Shakers B.V. bereikbaar is, tenzij anders overeengekomen,
  c) Exclusief BTW en eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen

Artikel 4 Totstandkoming en inhoud van een overeenkomst

 1. Overeenkomst tussen Movers ‘n Shakers B.V. en Afnemer komt tot stand op het moment dat:
  a) Movers ‘n Shakers B.V. een door haar uitgebrachte Offerte door de Afnemer ondertekend binnen de geldigheidsduur daarvan retour ontvangt;
  b) Mondeling of per e-mail overeenstemming is bereikt.
 2. Bestellingen dienen op de door Movers ‘n Shakers B.V. aan te geven wijze en op de door Movers ‘n Shakers B.V. aan te geven tijdstippen te worden opgegeven. Bij wijziging van een bestelling is Movers ‘n Shakers B.V. gerechtigd behandelingskosten in rekening te brengen.
 3. Indien een ondertekende Offerte Movers ‘n Shakers B.V. pas bereikt nadat de geldigheidsduur daarvan reeds is verstreken dan is Movers ‘n Shakers B.V. bevoegd om niettemin uitvoering te geven aan de Offerte, waardoor alsnog een overeenkomst tot stand komt.
 4. Alle door Movers ‘n Shakers B.V. opgegeven levertijden, waaronder de Afleverdatum, zijn indicatief en overschrijding daarvan levert geen grond voor ontbinding van de overeenkomst op. De termijn wordt alleen geacht een fatale termijn te zijn als dit expliciet wordt vermeld.
 5. De door Movers ‘n Shakers B.V. geleverde Producten worden verkocht en geleverd met in achtneming van de gangbare toleranties met betrekking tot afmeting, gewicht, hoeveelheid en samenstelling.

Artikel 5 Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij in het Contract een andere betalingstermijn is bepaald. Als datum waarop de betaling plaatsgevonden heeft geldt de valutadatum waarop het verschuldigde bedrag is bijgeschreven op de rekening van Movers ‘n Shakers.
 2. Indien een betaling niet binnen de in artikel 5.1 bedoelde termijn ontvangen wordt is vanaf de dag dat de factuur betaald had moeten worden rente naar de voet van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, verschuldigd over het uitstaande bedrag tot aan de dag dat de betaling is bijgeschreven op de rekening van Movers ‘n Shakers.
 3. Afnemer kan alleen met uitdrukkelijke toestemming van Movers ‘n Shakers B.V. verrekenen en is niet gerechtigd haar betalingsverplichtingen op te schorten.
 4. Afnemer is van rechtswege in verzuim nadat de overeengekomen betalingstermijn verstreken is. Movers ‘n Shakers B.V. is bevoegd om over het uitstaande bedrag (vermeerderd met 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is) 15% incassokosten in rekening te brengen, onverminderd het recht van Movers ‘n Shakers B.V. om de daadwerkelijk gemaakte incassokosten (proceskosten daaronder begrepen) te verhalen op Afnemer.
 5. Movers ‘n Shakers B.V. heeft het recht om Producten onder rembours te leveren.

Artikel 6 Aflevering, risico-overgang

 1. Movers ‘n Shakers B.V. draagt zorg voor het vervoer van de Producten naar Afnemer. Vanaf het moment van Aflevering zijn de Producten voor risico van Afnemer, tenzij anders overeengekomen.
 2. Indien er voor de invoer van de zaken in het land van bestemming een invoercertificaat of – vergunning vereist is garandeert Afnemer dat er een dergelijk invoercertificaat of een dergelijke invoervergunning voor verzending verkregen is of zal worden verkregen.

Artikel 7 Transportmaterialen

 1. Voor het gebruik van de transportmaterialen wordt door Movers ‘n Shakers B.V. statiegeld aan Afnemer in rekening gebracht dat gerestitueerd of verrekend wordt nadat de Transportmaterialen in schone en onbeschadigde staat zijn geretourneerd aan Movers ‘n Shakers.

Artikel 8 Garantie en reclame

 1. Movers ‘n Shakers B.V. garandeert dat haar Producten voldoen aan alle daaraan gestelde op de Producten van toepassing zijnde wettelijke eisen. Deze garantie is beperkt tot leveringen aan Afnemers in de EU. Aan door Movers ‘n Shakers B.V. geleverde voorbeeldproducten, reclamemateriaal of in algemene zin, niet met betrekking tot een specifieke leverantie, verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
 2. Indien op de Afleveringsdatum wordt vastgesteld door Afnemer dat niet de juiste Producten werden afgeleverd, dat de verpakking waarin de Producten vervoerd werden beschadigd is of dat andere zichtbare gebreken ontdekt worden dan dient Afnemer daarvan een aantekening te maken op de Afleveringsbon. Onder zichtbare gebreken wordt mede verstaan een onjuiste temperatuur van de Producten op Afleveringsdatum. Indien op de aan Movers ‘n Shakers B.V. verstrekte kopie van de Afleveringsbon niet vermeld is dat er sprake is van gebreken bij de levering als bedoeld in dit artikel dan wordt Movers ‘n Shakers B.V. geacht juist te hebben geleverd.
 3. Alle andere door Afnemer geconstateerde gebreken en/of tekortkomingen dienen door Afnemer binnen 48 uur na Aflevering schriftelijk, onder nauwkeurige opgaven van de geconstateerde gebreken en/of tekortkomingen, gemeld te worden bij Movers ‘n Shakers B.V. bij gebreke waarvan aangenomen wordt dat Movers ‘n Shakers B.V. de overeenkomst juist en volledig is nagekomen.
 4. In geval van reclame door Afnemer ingevolge de artikelen 8.2 of 8.3 dient Afnemer de Producten die volgens Afnemer niet voldoen aan de overeenkomst gedurende een periode van 72 uur beschikbaar houden voor analyse door Movers ‘n Shakers B.V. op zodanige wijze dat de kwaliteit van de Producten behouden blijft. Indien na analyse door Movers ‘n Shakers B.V. blijkt dat de klachten van Afnemer gegrond zijn dan zal Movers ‘n Shakers B.V. de Producten die niet voldoen kosteloos terugnemen. Movers ‘n Shakers B.V. zal, naar keuze voor Afnemer, vervangende Producten leveren of Afnemer het bedrag van de teruggenomen Producten crediteren.
 5. In afwijking op het bepaalde in artikel 8.4 kan overeengekomen worden dat Afnemer de Producten zal retourneren aan Movers ‘n Shakers. Indien Movers ‘n Shakers B.V. vaststelt dat de Producten niet voldoen aan de overeenkomst zal zij de kosten van retourzending aan Afnemer vergoeden. Indien de door Afnemer gestelde klachten onjuist zijn naar oordeel van Movers ‘n Shakers B.V. dan komen de kosten van retourzending voor rekening van Afnemer. Afnemer blijft dan gehouden de overeengekomen koopprijs voor de Producten, vermeerderd met de voor Movers ‘n Shakers B.V. opgekomen kosten, te voldoen.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud

 1. Movers ‘n Shakers B.V. behoudt het eigendom van alle door haar aan Afnemer geleverde Producten zolang Afnemer de tegenprestatie verschuldigd voor door Movers ‘n Shakers B.V. krachtens overeenkomst aan Afnemer geleverde af te leveren Producten, de tegenprestatie voor krachtens een zodanige overeenkomst verrichte of te verrichten werkzaamheden of de vordering wegens tekortschieten in een van de hiervoor genoemde verplichtingen, nog niet heeft voldaan.
 2. Movers ‘n Shakers B.V. is gerechtigd om bij export van Producten buiten Nederland terzake van het in artikel 9.1 bedoelde eigendomsvoorbehoud te bedingen dat op de goederenrechterlijke gevolgen van het eigendomsvoorbehoud het recht van de staat van toepassing is waarnaar de Producten worden geëxporteerd indien dat recht terzake van het eigendomsvoorbehoud aan Movers ‘n Shakers B.V. meer rechten verleent dan onder het Nederlandse recht beschikbaar zijn.
 3. Door Movers ‘n Shakers B.V. onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten mogen door Afnemer uitsluitend in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. Afnemer is niet bevoegd om op door Movers ‘n Shakers B.V. geleverde Producten een pandrecht te vestigen of deze Producten op andere wijze te bezwaren.
 4. Ten aanzien van door Movers ‘n Shakers B.V. geleverde Producten die door betaling in eigendom van Afnemer zijn overgegaan behoudt Movers ‘n Shakers B.V. zich het recht van pand voor terzake van alle vorderingen, uit welke hoofde dan ook, van Movers ‘n Shakers B.V. op Afnemer. Afnemer is verplicht steeds op eerste verzoek aan al die formaliteiten te voldoen die noodzakelijk zijn voor vestiging van een pandrecht.
 5. Afnemer is verplicht de door Movers ‘n Shakers B.V. geleverde Producten op zorgvuldige wijze te behandelen en te verzekeren tegen verlies, beschadiging of diefstal.
 6. Gedurende de tijd dat de door Movers ‘n Shakers B.V. geleverde Producten in opslag zijn bij Afnemer dient deze ervoor te zorgen dat door Movers ‘n Shakers B.V. aangebrachte Identificatiemiddelen aanwezig blijven. Indien voorgaand niet mogelijk is dan dient Afnemer te voorzien in een systeem waarbij een door Afnemer gehanteerd systeem ter identificatie van de Producten verwijzingen bevat naar de door Movers ‘n Shakers B.V. aangebrachte Identificatiemiddelen. Afnemer is bevoegd de Identificatiemiddelen te verwijderen op het moment dat zij overgaat tot vervreemding van de Producten binnen het kader van de normale bedrijfsuitoefening of op het moment dat zij de Producten voor eigen gebruik aanwendt, een en ander uitsluitend voor zover verwijdering van deze identificatiemiddelen noodzakelijk is voor het beoogde gebruik en met uitzondering van die gevallen waarin de aanduidingen aangebracht zijn op grond van enige wettelijke verplichting.
 7. Afnemer is verplicht om op eerste verzoek medewerking te verlenen aan het vestigen van pandrechten op:
 • a) Alle aanspraken die Afnemer heeft op verzekeraars ten aanzien van de in artikel 9.5 genoemde verzekeringen
 • b) Op de vorderingen die Afnemer verkrijgt op derden die door Movers ‘n Shakers B.V. geleverde Producten afnemen van Afnemer.

Artikel 10 Einde van overeenkomsten

 1. Alle vorderingen op Afnemer zijn direct opeisbaar in het geval dat:
  a) Afnemer in staat van faillissement wordt verklaard, een (voorlopige) surseance van betaling van Afnemer wordt gelast, ten aanzien van Afnemer de wet schuldsanering natuurlijke personen wordt toegepast;
  b) Movers ‘n Shakers B.V. kennis neemt van zodanige feiten of omstandigheden dat de gegronde vrees bestaat dat Afnemer haar verplichtingen niet meer zal nakomen.
 2. Movers ‘n Shakers B.V. heeft het recht om in de in dit artikel genoemde gevallen haar prestaties op te schorten danwel de overeenkomst op te zeggen onverminderd haar recht om schadevergoeding te vorderen.
 3. Movers ‘n Shakers B.V. is eveneens bevoegd de overeenkomst op te zeggen indien zich omstandigheden voordoen waardoor nakoming van de overeenkomst door Movers ‘n Shakers B.V. onuitvoerbaar wordt dan wel dermate bezwaarlijk en/of kostbaar dat naleving in redelijkheid niet meer gevergd kan worden. Movers ‘n Shakers B.V. is in dat geval gehouden aan Afnemer die betalingen die Afnemer uit hoofde van de overeenkomst aan Movers ‘n Shakers B.V. voldeed te restitueren waartegenover geen door de Afnemer genoten voordeel staat. Indien door Movers ‘n Shakers B.V. reeds Producten werden geleverd dient Afnemer het met deze (deel)levering verschuldigde bedrag binnen de gestelde betalingstermijn te voldoen.
 4. Afnemer is bevoegd om een overeenkomst op te zeggen indien Movers ‘n Shakers B.V. niet binnen een redelijke termijn nakomt en nakoming ook uitblijft nadat Afnemer na verloop van die termijn Movers ‘n Shakers B.V. schriftelijk een termijn van minimaal 14 dagen heeft aangezegd om alsnog na te komen.
 5. Indien Afnemer, nadat een overeenkomst met Movers ‘n Shakers B.V. tot stand is gekomen, deze wenst te ontbinden, wordt 10% van de overeengekomen orderprijs inclusief BTW als annuleringskosten bij Afnemer in rekening gebracht, onverminderd het recht van Movers ‘n Shakers B.V. op volledige schadevergoeding waaronder gederfde winst.

Artikel 11 Beperking Aansprakelijkheid

 1. Behoudens die gevallen waarin uit bepalingen van dwingend recht een verplichting tot vergoeding van schade bestaat is Movers ‘n Shakers B.V. nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die Afnemer heeft geleden als gevolg van een aan Movers ‘n Shakers B.V. toe te rekenen tekortkoming.
 2. De in artikel 10.1 opgenomen beperking van de aansprakelijkheid geldt niet indien de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Movers ‘n Shakers.
 3. De omvang van de aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het bedrag waarop de door Movers ‘n Shakers B.V. afgesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het door Movers ‘n Shakers B.V. te dragen eigen risico zoals vermeld in de polis van die verzekering. In die gevallen waarin de schade niet vergoed wordt door de verzekeraar van Movers ‘n Shakers B.V. geldt dat de aansprakelijkheid beperkt is tot € 10.000,- (tienduizend Euro). Elke aansprakelijkheid van Movers ‘n Shakers B.V. voor bedrijfs- , gevolg- en indirecte schade is steeds uitgesloten.
 4. Afnemer vrijwaart Movers ‘n Shakers B.V. tegen alle aanspraken die derden jegens Movers ‘n Shakers B.V. geldend (trachten) te maken.

Artikel 12 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt iedere omstandigheid begrepen die nakoming van een overeenkomst door Movers ‘n Shakers B.V. verhindert, mits deze omstandigheid niet ontstaan is door toedoen van Movers ‘n Shakers B.V. en/of in overwegende mate niet beïnvloed kan worden door Movers ‘n Shakers. Onder niet aan Movers ‘n Shakers B.V. toe te rekenen omstandigheden worden in ieder geval begrepen: werkstaking, het ontbreken van voor de vervaardiging van de producten benodigde grondstoffen, tekortkoming door derden waarvan Movers ‘n Shakers B.V. afhankelijk is.
 2. Indien de toestand van overmacht langer dan drie maanden voorduurt is Afnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden. Movers ‘n Shakers B.V. kan zich ook op overmacht beroepen indien de toestand van overmacht pas intreedt nadat Movers ‘n Shakers B.V. al in verzuim is geraakt.

Artikel 13 Intellectuele eigendom

 1. Onverminderd het in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Movers ‘n Shakers B.V. zich de rechten en bevoegdheden voor die Movers ‘n Shakers B.V. toekomen op grond van het intellectuele eigendomsrecht.

Artikel 14 Toepasselijk recht, bevoegde rechter, taalversies Algemene Voorwaarden

 1. Op de (rechts)verhouding tussen Movers ‘n Shakers B.V. en Afnemer is Nederlands recht van toepassing, behoudens die gevallen waarin Movers ‘n Shakers B.V. de toepasselijkheid van ander recht bedongen heeft. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
 2. Alle geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht, behoudens cassatie. Movers ‘n Shakers B.V. is bevoegd geschillen voor te leggen aan een andere bevoegde rechter.
 3. Indien deze algemene voorwaarden in een andere taal beschikbaar worden gesteld dan de Nederlandse taal prevaleert in die gevallen, waarin er verschil bestaat tussen de Nederlandse en de buitenlandse tekst, de Nederlandse versie.